Výzkumný projekt GAČR 209/12/P740

Vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs. pozorování

Současný rozvoj vesmírných rentgenovských observatoří přináší přesná data z oblastí silných gravitačních polí černých děr (ČD) a kompaktních hvězd (KH). Mezi významné jevy patří vysokofrekvenční kvazi-periodické oscilace (KPO) pocházející zřejmě z vnitřních oblastí akrečních disků. Jejich pochopení představuje slibný prostředek pro zkoumání jak silné gravitace, tak i fyziky elementárních částic udávající stavovou rovnici (SR) KH. Byla navržena celá řada modelů KPO, avšak v současnosti neexistuje shoda o jejich relevanci. Rádi bychom přispěli k porozumění tohoto důležitého otevřeného problému relativistické astrofyziky, a to jak v oblasti porovnání astronomických pozorování s teoretickými modely, tak v oblasti rozvoje samotných KPO modelů. Projekt se zaměří především na odhadování parametrů ČD a KH z různých KPO modelů a vývoj modelů uvažujících oscilace disků. S ohledem na zmíněné cíle budeme rovněž zkoumat vliv různých SR na astronomické jevy v okolí KH a rezonanční chování oscilačních módů akrečních disků.