Výzkumný projekt GAČR 205/09/H033

Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii

Návrh je zaměřen na aktuální problémy obecné relativity a jejích aplikací v astrofyzice a kosmologii. Zdůrazňuje priority postgraduální přípravy vědeckých pracovníků: šíři a hloubku vzdělání, motivaci k vlastní badatelské činnosti a tvořivou interakci v rámci domácího i mezinárodního akademického prostředí. Žádané finanční prostředky budou použity především ke zmírnění existenčních starostí nadějných doktorandů a na jejich vzdělávací a výzkumné pobyty. Konkrétními výstupy budou publikace v odborných mezinárodních časopisech a disertační práce. Projekt předkládají dvě univerzitní pracoviště akreditovaná pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní obory a ústav AV ČR zapojený do výchovy v rámci rozšířené akreditace. Všechna tři pracoviště již společně či v koordinaci vychovala řadu doktorandů, mj. i za podpory předloni ukončeného grantu GA ČR 205/03/H144. Do vedení projektu navrhujeme mezinárodně uznávané odborníky, působící v řadě funkcí i v rámci doktorských programů, ale také mladší kolegy, kteří sami nedávno doktorské studium úspěšně absolvovali a nyní se vydávají na vlastní dráhu. Tým doktorandů má pro pokrytí navrhovaných témat a společné aktivity optimální velikost. Značný zájem mladších studentů o problematiku (skupiny podílející se na návrhu v současné době vedou 12 diplomových a 12 bakalářských prací) je příslibem, že tomu tak bude i do budoucna.