Laboratory of Electricity, Magnetism, and Electronics

Supervisor: Dr. Miroslav Vala
Location: Institute building, Bezrucovo nam. 13, groundfloor, room 117

Utilization

The laboratory is designed for training of basic physics courses  held at the Institute of Physics.  Multiple exercises of the practicum in Electricity and Magnetism and Practicum in Electronics, and diverse experiments  in Electricity and Magnetism are realized and demonstrated in this lab.

The list of exercises in Electricity and Magnetism practised in the lab (available in Czech only)

 1. Měření základních veličin. Měření napětí, proudu, odporu, výkonu a frekvence; ověření Kirchhoffových zákonů.
 2. Cejchování měřicího ústrojí laboratorním přístrojem; určení vnitřního odporu měřidla; změna rozsahu ampérmetru a voltmetru.
 3. Měření odporu výchylkovými metodami.
 4. Můstkové obvody.
 5. Princip napěťové a proudové kompenzace a její užití pro stanovení elektromotorického napětí primárního článku.
 6. Práce elektrického proudu; ověření vztahů mezi veličinami popisujícími stejnosměrný a střídavý proud (elektrický kalorimetr); graduace ampérmetru coulombmetrem na vodík.
 7. Experimentální vyšetřování elektrického pole.
 8. Chování některých základních pasivních prvků v obvodu střídavého proudu.
 9. Studium kondenzátoru; určení kapacity kondenzátoru metodou přímou a RLC můstkem; určení náboje akumulovaného kondenzátorem; změna napětí na kondenzátoru při změně jeho geometrických rozměrů; spojování kondenzátorů.
 10. Studium vlastností magnetických polí; interakce magnetických polí.
 11. Určení Planckovy konstanty z fotoelektrického jevu.
 12. Měření Hallovy konstanty polovodiče.

The list of exercises in Electronics practised in the lab (available in Czech only)

 1. Určení šířky zakázaného pásu u polovodiče.
 2. Určení driftové pohyblivosti nosičů náboje v polovodiči.
 3. Pasivní kmitočtové filtry. Určení charakteristické impedance, pásmo propustnosti.
 4. Přenos pravoúhlého signálu články RC.
 5. Polovodičové diody. Usměrňovač s polovodičovou diodou, stabilizátor se Zenerovou diodou.
 6. Kapacitní dioda $C_mathrm{d} = f(U)$, jakost diody, sériový rezonanční odpor.
 7. Charakteristiky tranzistoru - určení čtyřpólových parametrů tranzistoru v zapojení se společným emitorem.
 8. Tranzistorový zesilovač a omezovač.
 9. Přenosové vlastnosti tranzistorového zesilovače.
 10. Operační zesilovač a zapojení s OZ.
 11. Tranzistorový RC generátor harmonického signálu.
 12. Číslicové integrované obvody TTL, kombinační logické obvody.
 13. Sekvenční logické obvody.
 14. Astabilní klopný obvod - generátor neharmonického signálu.
 15. A/D a D/A převodníky.
 16. Elektrická vodivost kovů a polovodičů.
 17. Určení indexu lomu dielektrika optického vláknového vlnovodu.
 18. Kalibrace optického přijímače; měření útlumu vláknových vlnovodů metodou vložných ztrát.
 19. Měření šířky přenášeného pásma optického přijímače.
 20. Měření spektrální závislosti citlivosti optického detektoru.