Monitoring of Environment
Sorry, this page is currently available only in Czech.

Studijní program: B1702 – Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Monitorování životního prostředí
Forma studia: prezenční
Studium: bakalářské
Studijní plán: Monitorování životního prostředí
Kreditní limit: 180 kreditů
Standardní doba studia: 3 roky
Přijímací zkoušky: bez přijímacích zkoušek

Studijní obor Monitorování životního prostředí je rozčleněn na dvě hlavní části:

  • monitorování životního prostředí a jeho ochrana
  • veřejná správa a environmentální politika.

Posluchači se v kurzech fyziky, matematiky a monitorování životního prostředí seznámí s fundamenty fyzikálních disciplín aplikovatelných v oblasti monitorování a ochrany životního prostředí, s principy měření vybraných fyzikálních veličin nezbytných k monitorování životního prostředí. Dále budou seznámeni se základy veřejné správy, jejími aplikacemi při ochraně životního prostředí a s příslušnou legislativou. Významnou složkou studia je zvládnutí výpočetní techniky při měření fyzikálních veličin charakterizujících životní prostředí, tak aby byli schopni při monitorování a ochraně životního prostředí kvalifikovaně používat moderní měřící techniku, včetně návrhů, realizace a provozování složitých měřicích systémů umožňujících sběr a zpracování dat.

Absolventi získají i základní znalosti v oblasti působení antropogenních faktorů na jednotlivé složky životního a pracovního prostředí, ekosystémy a lidské zdraví. Zvládnou základy matematického modelování některých fyzikálních procesů znečištění ovzduší, vod a půd a hodnocení jejich kvality. Teoretické vzdělání i experimentální zkušenosti jim umožní rychlou orientaci i v jiných oborech a uplatnění nejen ve veřejné správě, ale i v široké škále oborů využívajících IS/IT v průmyslu.