Astronomy Picture of the Day

astropic

Hlavní strana

poceedings web sm

maly ban 04

maly ban 05

Research project MSM 4781305903

Aktuálně

RAGtime 18 (17.10. - 19.10. 2016, Opava)
rag18

 

RAGtime 17 (1.11. - 5.11. 2015, Opava)
rag17
Letní studentské akce pořádané ve spolupráci ČR s SÚJV Dubna, Rusko

Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) Dubna nabízí i v tomto roce standardní krátkodobou letní praxi studentů i dlouhodobé pobyty. Přehled nabízených akcí a další informace naleznete ZDE.

 


 

Školička moderní astrofyziky

Tradiční přednáškový cyklus zaměřený na témata astrofyziky a kosmologie proběhne v úterý 10. června 2014. Letos proběhne již sedmý ročník, který je věnovaný především žákům středních škol, ale i vysokoškolským studentům nefyzikálních oborů a v neposlední řadě zájemcům z řad veřejnosti. Přednášky budou probíhat na Hradecké ulici 17 v posluchárně H3 od 9:00 do 14:00 hodin. Zájemcům o astrofyziku budou v přednáškách přiblíženy a prezentovány atraktivní a aktuální astrofyzikální témata jako jsou černé díry, velký třesk, rozpínání vesmíru a další.

Program ke stažení zde.

 

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. se stal laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika získal RNDr. Gabriel Török, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě. Jeho výzkum se zaměřuje na tzv. kvaziperiodické oscilace. Jde o milisekundové záblesky rentgenového záření pozorované kosmickými observatořemi. Tyto oscilace lze považovat za jedny z nejrychlejších pravidelných dějů ve vesmíru a představují atraktivní předmět zkoumání hned v několika oblastech fyziky. Předpokládá se totiž, že jsou generovány v bezprostřední blízkosti černých děr a neutronových hvězd. Analýza oscilací umožňuje studium extrémně silné Einsteinovy gravitace a chování hmoty při nukleární hustotě.

Prague Synergy 2013 (22.11. - 1. 12. 2013)

synergypraha 02 03

Opavští astrofyzikové a družicová observatoř LOFT v Lidových novinách

Jedním z nejprestižnějších výzkumných aktivit na půdě FPF SU je účast relativistických astrofyziků z Ústavu fyziky na projektu rentgenové družicové observatoře LOFT. Projekt LOFT je jednou z plánovaných kosmických misí Evropské kosmické agentury. Lidové noviny ve své příloze Medicína a věda ze středy 15.5. věnují rentgenové družicové obervatoři a spoluúčasti opavských astrofyziků téměř celou stranu. Celý článek Lidových novin si můžete stáhnout zde.

clanek

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D. hostem České televize

Česká televize zareagovala na objev dosud nejhmotnější neutronové hvězdy vydáním článku v odkazu níže. Jako odborníka na toto téma si pozvala Mgr. Martina Urbance, Ph.D. z Ústavu fyziky, který v relaci Studia 6 vysvětlil základní pojmy i dopad význam tohoto objevu pro vědeckou sféru.

Video z rozhovoru naleznete zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/224329-potvrzeno-einstein-se-s-teorii-relativity-nepletl/

Stipendia pro talentované studenty a zahraniční pobyty:

Výuka a vědecké aktivity na ÚF představují velmi dobře provázaný komplex poskytující studentům dlouhodobě možnost zapojení do špičkového mezinárodního výzkumu. V letech 2010 až 2012 obdrželi talentovaní studenti Ústavu fyziky zapojení do řešení projektů studentské grantové soutěže SGS přes 1,75 milionu Kč ve formě stipendií při průměru okolo 50 000 Kč na studenta ročně. Mimo jiné má dále každý magisterský student ÚF  možnost strávit semestr na některé z partnerských institucí v Anglii, Švédsku, Itálii a dalších zemích.

 

 

Doktorské studium na ÚF

Ústav fyziky nabízí doktorské  (Ph.D.) studium Teoretické fyziky a astrofyziky přístupné v češtině i angličtině. Přečtěte si více...

From Ph.D. Thesis of Jan Schee

Obhájené doktorské práce

Fyzikální semináře

 

Aktuální informace pro studenty

Přihláška a okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Stručně o Ústavu
Ústav fyziky nabízí studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Mezi poskytované bakalářské obory studia patří Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Počítačová technika a její aplikace a také nový obor Multimediální techniky. V rámci magisterského studijního programu lze na ÚF studovat dvouletý obor Teoretická fyzika - navazující, jenž je koncipován jako navazující magisterské studium bakalářského oboru Astrofyzika. Ústav také poskytuje  možnost doktorského (Ph.D.) studia v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na mezinárodní úrovni. U oborů aplikované fyziky je kladen důraz na propojení mezi fyzikální teorií a moderními technologiemi.

venue

V oblasti teoretické fyziky se Ústav zabývá teorií gravitace, teorií elementárních částic, kvantovou teorií pole a kvantovou fyzikou molekul. Značný důraz je kladen na astrofyzikální aplikace těchto fundamentálních teorií. Výzkum je soustředěn na srážkové procesy silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativisticky kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků) a na teorii akrečních disků. Výzkum v rámci experimentální fyziky je  v oblasti optiky a optoelektroniky reprezentován interferometrií a holografií. V oblasti fyziky ionizujícího záření pak detekcí a dozimetrií, migrací radionuklidů ve složkách životního prostředí a  softwarovou i hardwarovou realizací monitorovacích systémů. Nedílnou součástí výzkumu jsou počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací.

 
Současné výzkumné projekty

Během posledních let Ústav fyziky úspěšně řešil rozsáhlý výzkumný záměr MSM 4781305903 zahrnující komplexní témata z oblasti relativistické astrofyziky a kosmologie. Spolu s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze realizoval dále Centrum teoretické astrofyziky (CTA). Rovněž se podílel na Centru experimentální nukleární astrofyziky a nukleární  fyziky provozovaném ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR a Ústavem experimentální a technické fyziky ČVUT, které bylo soustředěno na oblast nukleární a neutrinové fyziky.

V současné době je výzkum prováděný ve spolupráci s řadou institucí podporován jak v rámci institucionální podpory, tak v rámci individuálních projektů Grantové agentury ČR.  Podílíme se na řešení  projektů Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a kosmologie (GAČR 202/09/0772), Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii (GAČR 205/09/H033), Mimo-ekvatoriální orbity v okolí kompaktních objektů (GAČR 209/10/P190) a Vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů (GAČR 209/12/P740). Dále nelze nezmínit projekty věnované zapojení  magisterských a doktorských studentů do specifického výzkumu: SGS/1/2010 "Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy..." a SGS/2/2010 "Vliv temné energie..."Přečtěte si více...

 

Nedávné publikace

P. Slaný, M. Pokorná, Z. Stuchlík: Equatorial circular orbits in Kerr–anti-de Sitter spacetimes, General Relativity and Gravitation, (2013), vol. 45, 12, p. 2611–2634

H. Klosová, J. Štětinský, I. Bryjová, S. Hledík, L. Klein: Objective evaluation of the effect of autologous platelet concentrate on post-operative scarring in deep burns, Burns, (2013), vol. 39, 6, p. 13–1276

C. Cremaschini, Z. Stuchlík: Magnetic loop generation by collisionless gravitationally bound plasmas in axisymmetric tori, PHYSICAL REVIEW E, (2013), vol. 87, 4, p. 1–16

Z. Stuchlík, M. Blaschke, P. Slaný: Non-monotonic Keplerian velocity profiles around near-extreme braneworld Kerr black holes, Classical and Quantum Gravity, (2011), vol. 28, 17, p. 1–19

Z. Stuchlík, A. Kotrlová, G. Török: Resonant radii of kHz quasi-periodic oscillations in Keplerian discs orbiting neutron stars (Research Note), Astronomy & Astrophysics, (2011), vol. 525, A82, p. 1–6